Conceptes bàsics

Graus al kendo: Explicació de com funciona el sistema de graus al kendo, quins tipus existeixen…

Desplaçaments: Explicació de quins són els desplaçaments bàsics i quins altres tipus hi ha.

kihon (基本): Explicació de què és el kihon, nom que rep cada tècnica i una breu descripció del que fa cadascuna.

Els números: Explicació de com són els números en japonès, com s’escriuen i es pronuncien.

Etiqueta al dojo: Com ens hem de comportar quan estiguem en un dojo de kendo.